لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1049011 مصوبه - مساعدت مالي به ناحيه مقاومت بسيج امام حسن (ع) و امام سجاد (ع) به منظور اعزام کاروانهاي راهير 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1049374 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1049557 اخبار-رياست شورا همزمان با نامگذاري 25 اسفند به نام روز شهردار تأکيدکرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1050980 اخبار-ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1051045 اخبار-اعضاي شوراي شهر در ديدار شوراي دانش آموزي با آنها تأکيد کردند؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1053041 اخبار-رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1053053 اخبار-نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1053066 اخبار-صادقي نيارکي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1053078 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1053090 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1053103 اخبار-داودي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1053121 اخبار-رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1056406 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1058145 اخبار-صديقي، نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1058164 اخبار-عباس ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1058470 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1058554 اخبار-احد چگيني، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1058568 اخبار-اشدري، نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1059034 اخبار-غياثوند، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1060676 اخبار-رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1060886 اخبار-نايب رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1060898 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1061847 اخبار- رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1064272 اخبار-در سال جاري بنابر تأکيد رئيس و اعضاي شوراي شهر قزوين شدت بيشتري مي گيرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1064926 اخبار-اشدري، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1064940 اخبار-صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1066235 اخبار-عضو شوراي شهر و نماينده استان در شوراي عالي استانها: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1066869 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين اعلام كرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1066882 رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1066901 اخبار-احد چگيني، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1067699 مصوبه - تعيين هزينه جهت ارائه خدمات در مرکز همگاني خريد و فروش خودرو 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1067726 مصوبه - الحاق دو بند به آيين نامه شوراي عالي سرمايه گذاري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1070024 اخبار-مهدي زماني، رئيس حوزه رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1070038 اخبار-با حمايت شورا و مشارکت شهرداري قزوين صورت مي گيرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1070050 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در کربلا خبرداد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1070571 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1071863 مصوبه - مساعدت به اداره آموزش پرورش 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1071874 اخبار-رياست و اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کردند؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1072132 اخبار-در ديدار با مدير عامل شرکت توزيع نيروي برق مطرح شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1073812 اخبار-به تصويب اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين رسيد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1074855 اخبار-از سوي رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1075212 اخبار-در راستاي همسويي و همدلي بيشتر صورت گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1075799 کتابخانه 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1077328 اخبار-با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين انجام شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1077340 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora