لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
562610 پروژه ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
574964 اخبار-رئيس شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
575018 اخبار_انتخاب اعضاي هيأت رئيسه شوراي شهر قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
580345 مصوبه - تشويق فرزندان دانش آموز پرسنل شهرداري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
580540 عكس - همايش 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
584255 اخبار-روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
584270 اخبار-اعضاي کميسيون هاي شوراي اسلامي شهر قزوين مشخص شدند 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
585076 اخبار_با راي اكثريت قاطع اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين ؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
587807 عكس احسان لشگري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
588369 اخبار_تقدير شوراي اسلامي شهر و شهرداري قزوين از پهلوان احسان لشگري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
588939 هئيت رييسه كميسيون هاي شوراي اسلامي شهر مشخص شدند . 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
588966 اخبار_صديقي:توليد ثروت بايد جزء برنامه هاي اولويت دار مسئولين باشد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
593767 مصوبه - نمايندگي اعضا شورا در كميسونهاي مختلف شورا 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
593791 مصوبه - افزايش نرخ كرايه تاكسي ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
600086 مصوبه - افزايش نرخ كرايه اتوبوسهاي درون شهري سال 92 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
602425 عكس - ديدار مردمي اعضا شوراي شهر در شهرداري منطقه 1 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
602514 افتتاحيه پل كابلي امام علي (ع) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
603374 عكس- كانون پرورشي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
603412 عكس- جلسه شورا 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
605804 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيد کرد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
607045 مصوبه - تعاوني مسكن كاركنان دادگستري قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
620165 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در بخش 5 قزوين متعلق به خانم سيده معصومه حسيني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
620179 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به ميلاد اشتري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
620200 مصوبه - هزينه تهيه خودروهايي كه در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري بكار گرفته شده 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
621161 عكس - بازديد از بازار 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
621204 عكس- بازديد از انديشه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
621249 عكس تبريز 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
624876 اخبار-ظاهري،رييس شوراي اسلامي شهر قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652240 اخبار_عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
637421 اسماعيل آباد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
637492 مصوبه - پرداخت مبلغ 000/000/000/1 ريال به اداره كل تربيت بدني استان 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652867 اخبار_تصويب آئين نامه داخلي کميسيون ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652888 اخبار_توسط کميسيون پيگيري و نظارت بر مصوبات شورا محقق گرديد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652905 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652949 اخبار_رئيس کميسيون شوراياري ها؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652977 اخبار_سخنگوي شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
641157 مصوبه - تشكيل دبيرخانه مجمع جهاني شهر اسلامي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
641172 مصوبه - نامگذاري ميادين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652994 اخبار_نايب رئيس شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653010 اخبار_با تصويب اعضاي شورا در دستور کار قرار گرفت؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653038 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري خبر داد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653054 اخبار_پيام تبريک رئيس شورا و شهردار قزوين به استاندار جديد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653070 اخبار_ نام شورا براي يکي از ميادين شهر تصويب شد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
651377 عكس از فني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
651411 عكس سياهكالي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora