لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
464456 مصوبه - نامگذاري 4 تقاطع غير همسطح 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
464472 مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يكساله اتباع افاغنه سال 92 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
464493 مصوبه - انعقاد قرارداد با شركت بافت سازان نوانديش 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485379 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به آقاي لطفي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485397 مصوبه - تعرفه خدمات سال 92 سازمان تاكسي راني 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485414 مصوبه - اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يكساله اتباع افاغنه سال 92 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485431 مصوبه - استفاده از تسهيلات بانكي و اخذ وام از بانك شهر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485451 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در دانش 2 متعلق به آقاي كلهرزاده 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485465 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به آقاي كريمي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485482 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به آقاي رسولخاني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485506 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بلوار امام خميني (ره) متعلق به آقاي پيرمردوند چگيني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485524 مصوبه - هزينه انبارداري شهرداري لوازم جمع آوري شده سد معبريها 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485544 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بلوار امام متعلق به آقاي رضايي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485560 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به آقاي عسگري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485594 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بخش 5 متعلق به آقاي تركمن 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485619 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بخش 5 متعلق به آقاي تركمن 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485634 مصوبه - توافق با آقاي رمضانعلي مولايي در بخش 5 خيابان 30 متري شهرك مهديه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
494941 مصوبه - پرداخت وام به بنياد نخبگان در خصوص پيشرفت پروژه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
495001 مصوبه - احداث بنا در شهرك مهديه متعلق به آقاي حسني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
495025 مصوبه - توافق با آقاي شيرخاني در خصوص آب انبار اميني ها 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527096 مصوبه - نرخ پيشنهادي جهت سرويس مدارس سال 92-93 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527112 مصوبه - صندوق محيط زيست شهرداري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527137 مصوبه - به مناسبت نيمه شعبان 22 درصد هديه خوشحسابي تا پايان شهريور ماه 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527165 مصوبه - تعيين نرخ تراكم مناطق جديد الحداث 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527192 مصوبه - مجوز صدور بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي رجبي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527206 مصوبه - مجوز صدور احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي وثيق 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527220 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي پير مردوند چگيني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527243 مصوبه - مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي كليايي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527259 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي محمد حسيني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527273 مصوبه - تاسيس شركت هلدر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
534003 مصوبه- فروش و واگذاري پروژه هاي سرمايه گذاري و مايملك شهرداري به شركت بهسازان آينده قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559579 اخبار_رئيس شوراي شهر قزوين: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559599 اخبار_عضو شوراي اسلامي شهر قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559644 اخبار_در گزارش عملكرد سازمان خدمات طراحي مطرح شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559783 اخبار_برنامه‌هاي هفته قزوين روند رو به رشد دارد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559820 اخبار_در گزارش عملکرد منطقه 2 شهرداري مطرح شد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559843 اخبار_رئيس کميسيون عمران تأکيد کرد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
548045 مصوبه - توافق با مؤسسه مديريت حوزه علميه قم 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
548167 مصوبه - تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
548233 مصوبه - دوخت و ارائه لباس با مدلهاي اسلامي براي پرسنل شهرداري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559754 اخبار_رئيس کميسيون تعامل با مديران شهري: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
559912 اخبار_در گزارش عملكرد سازمان پارك ها و فضاي سبز مطرح شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
562496 بازديد از انديشه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
562536 پروژه هاي شهرداري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
562570 شوراياري ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora