لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
72463 مصوبه- اصلاح بند 5 گزارش كارشناسي مصوبه شماره22/1390/95 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72849 شوراها در ايران 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
72932 اخبار- پيام شهر 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73024 اخبار-المان مادر 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73317 نطق مهندس نخستين 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73780 مصوبه اجاره بهاي پاركينگ هاي عمومي شهرداري 8 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73796 مصوبه-اجراي دستورالعمل نحوهصدور مجوز و اخذ عوارض انتقال و بهره برداري محدود و معين از معابر 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73813 مصوبه -نمونه گيري از بتن و كيفيت كار در پروژه هاي عمراني 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73827 مصوبه -مساعدت به مسجد احمديه خيابان شهيد انصاري 50/000/000 ريال 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73841 مصوبه - تملك ششدانگ به مساحت 71/64 متر مربع در جهت اجراي طرح تعرض گذر سردار جنب امامزاده سلطان سيد د 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73856 مصوبه - تملك سه دانگ مفروز به مساحت 112/89 متر مربع جهت اجراي طرح گذر مقابل امامزاده سلطان سيد محمد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73920 آقاي خورشيدي 10 سال قبل 10 سال قبل -- orumiye
73876 مصوبه - تملك تمامي سر قفلي يك باب مغازه به مساحت 22/22 متر مربع واقع در خيابان مجاهد 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73890 مصوبه- تملك ششدانگ به ميزان 83/10 متر مربع در اجراي طرح 20 متري سونا ساحل متصل به بلوار دانشگاه بينل 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73905 مصوبه- تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي به مساحت 199/70 متر مربع واقع در جنوب مهديه 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73930 مصوبه - تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي به مساحت 220 متر مربع واقع در ضلع شمال بلوار مطهري 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73945 مصوبه - عدم دريافت هزينه جهت تجميع پلاكهايي در بافت فرسوده 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73955 مصوبه - عدم دريافت هزينه جهت تجميع پلاكهايي در بافت فرسوده 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73969 مصوبه - توافقات انجام شده براي آزاد سازي دولتخانه صفوي با كاربري فضاي سبز 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora
73984 مصوبه - تملك زمين قولنامه اي به مساحت 106557/20متر مربع كيلومتر 2 جاده بوئين زهرا در ضلع غربي 10 سال قبل 10 سال قبل admin shora