لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
699001 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي تأکيد کرد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
699015 اخبار_عضو هيأت رئيسه شورا خواستار شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
699029 اخبار-رئيس کميسيون شوراياري ها: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
699044 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي خواستار شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
699059 اخبار-رئيس کميسيون نظارت در شوراي عالي استان ها در گفت و گو با همشهري؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
722373 مصوبه - مساعدت مالي به ناحيه مقاوت بسيج سپاه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
722389 مصوبه - خريد ماشين آلات و تجهيزات ناوگان سازمان عمران 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
741631 مصوبه - اهالي ناحيه شهرك دانش 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
741658 مصوبه - تهاتر يك قطعه زمين در بخش 5 قزوين از موقوفات آقاي وزير 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
742706 مصوبه - توافق با دانشگاه آزاد واحد قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
742720 مصوبه - اجراي بند 11 كميسيون ماده 5 طرح تفصيلي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
742735 ويلا- اخذ قيمت پايه تراكم و هزينه هاي مرتبط در باغ ويلاها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750549 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در كوچه حديث خيابان نوروزيان 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750596 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در كوچه حديث خيابان نوروزيان 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750623 مصوبه - كمك شهرداري به بر پايي نمايشگاه بين المللي تهران 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750637 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در شهرك مهديه بلوار 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750665 مصوبه - نرخ كرايه حمل و نقل اتوبوس درون شهري شش ماهه دوم سال 92 6 سال قبل 8 سال قبل admin shora
750680 مصوبه - اخذ هزينه هاي خدمات جهت تشكيل پرونده شغلي سازمان ميادين ميوه و تره بار 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
757104 اخبار_سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
757086 اخبار_رييس كميسيون شهر سازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora