لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
659138 مصوبه - تعرفه استفاده از پاركينگها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
659198 مصوبه - اجراي قانون مديريت پسماند 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
659221 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي متعلق به آقاي رزاز هاشمي در بلوار امام خميني (ره) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
659989 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
660023 اخبار_سخنگوي شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
662713 مصوبه - اخذ عوارض قطع اشجار و خسارت وارده بر فضاي سبز 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
662738 مصوبه - عوارض ديوار كشي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
665048 عكس- بازديد اعضا 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
668488 مصوبه - قراردد با شركت عمران و مسكن سازان در رابطه با تملك شهيد انصاري شرقي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
668503 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي خدابخش دوستي در شهرك مهديه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
668529 مصوبه - تقاضاي احداث بنا در زميني كه كاربري آموزشي دارد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
668544 مصوبه - تقاضاي احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي زماني و خانم گيلكي در بلوار امام(ره) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
673098 مصوبه - ساماندهي اتباع خارجي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
673663 مصوبه- خط 63 كيلو ولتي كابل ارتباطي پست پيغمبريه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
673677 مصوبه - افزايش نرخ كرايه سازمان اتوبوسراني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
673722 عكس- استاندار 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
684823 مصوبه - سياستهاي كلي تدوين بودجه پيشنهادي سال 93 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
684840 مصوبه - قرارداد با شركتهاي مسافربري 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
684854 مصوبه - توافق با خانم نمازي در بخش 5 قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
684872 مصوبه - صدور مجوز حفاري در شهر قزوين و حريم آن 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora