لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
485506 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بلوار امام خميني (ره) متعلق به آقاي پيرمردوند چگيني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485524 مصوبه - هزينه انبارداري شهرداري لوازم جمع آوري شده سد معبريها 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485544 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بلوار امام متعلق به آقاي رضايي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485560 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي در شهرك مهديه متعلق به آقاي عسگري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485594 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بخش 5 متعلق به آقاي تركمن 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485619 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در بخش 5 متعلق به آقاي تركمن 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
485634 مصوبه - توافق با آقاي رمضانعلي مولايي در بخش 5 خيابان 30 متري شهرك مهديه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
494941 مصوبه - پرداخت وام به بنياد نخبگان در خصوص پيشرفت پروژه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
495001 مصوبه - احداث بنا در شهرك مهديه متعلق به آقاي حسني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
495025 مصوبه - توافق با آقاي شيرخاني در خصوص آب انبار اميني ها 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527096 مصوبه - نرخ پيشنهادي جهت سرويس مدارس سال 92-93 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527112 مصوبه - صندوق محيط زيست شهرداري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527137 مصوبه - به مناسبت نيمه شعبان 22 درصد هديه خوشحسابي تا پايان شهريور ماه 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527165 مصوبه - تعيين نرخ تراكم مناطق جديد الحداث 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527192 مصوبه - مجوز صدور بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي رجبي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527206 مصوبه - مجوز صدور احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي وثيق 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527220 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي پير مردوند چگيني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527243 مصوبه - مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي كليايي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527259 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي محمد حسيني 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
527273 مصوبه - تاسيس شركت هلدر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora