لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1007228 اخبار-ظاهري در جلسه تقديم لايحه بودجه 432 ميليارد توماني شهرداري به شورا: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1007267 اخبار-در بازديد اعضاي شوراي شهر از ناحيه تأکيد شد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1007873 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1008035 اخبار-فرناندو فيگيرا استاد دانشگاه روزافونا کشور پرتغال: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1008047 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبر داد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1008067 اخبار-همگام و همراه با مسلمين جهان؛ 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1008994 مصوبه - توافق شهرداري با خانم نعلبران 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1010437 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1010464 اخبار-عضو شوراي اسلامي شهر قزوين و سخنگوي شوراي عالي استان ها تشريح کرد: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora
1010513 اخبار-فرخزاد، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 6 سال قبل 6 سال قبل admin shora