لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
1101933 مصوبه - توافق با آقايان اميني در خصوص تهاتر در اراضي سرتک 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1101960 مصوبه- توافق با آقايان کريمي و صابري در خيابان مولوي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1101980 اخبار-عباس ظاهري در جمع شوراي دانش آموزي يکي از مدارس دخترانه تأکيد کرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102006 اخبار-در نشست با خانواده شهداء و ايثارگر شوراي اول تا چهارم مطرح شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102019 اخبار-احد چگيني، نماينده استان در شوراي عالي استانها: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102035 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102050 اخبار-پس از تصويب در صحن علني شورا اجرايي مي شود؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102067 اخبار-اشدري نايب رئيس كميسيون فرهنگي شورا اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102085 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102099 اخبار-رئيس کميسيون اداري و مالي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102113 اخبار-در کميسيون شهرسازي بر راهکارهاي دست يابي به اين مهم تأکيد شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102139 اخبار-استاندار قزوين در جلسه شورا تأکيدکرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102152 اخبار-به تصويب شوراي اسلامي شهر قزوين رسيد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102865 اخبار- 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1102890 اخبار-رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1103162 اخبار-همزمان با روز گراميداشت شوراها رخ داد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1103174 اخبار-در جلسه مشترک کميسيون شهرسازي و بسيج مهندسان تأکيدشد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1103209 اخبار-شوراي شهر با نگاه به رونق حوزه سرمايه گذاري و گردشگري شهر قزوين تأکيدکرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1103334 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1103348 اخبار-رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1108428 مصوبه - تسهلاتي از طرف بانک شهر در خصوص تسويه بدهي هاي معوقه 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1108451 مصوبه - اختصاص هديه خوش حسابي 18 تا 25 درصد در مدت زمان مشخص 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1113519 مصوبه - توافق با آقاي احمدي در اراضي سرتک 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1113554 مصوبه- شيوه نامه اجرايي مشارکت شهروندان در انجام پروژه هاي عمراني 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1113575 مصوبه - گزارش مدير عامل سازمان مديريت و پسماند در خصوص حفر چاهها و سايت محمد آباد 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1113605 مصوبه- اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يکساله افاغنه در سال 94 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1113998 اخبار-پارلمان محلي قزوين مصوب كرد: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1114012 اخبار-پارلمان محلي قزوين تأكيدكرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1114024 اخبار-احد چگيني، نماينده استان در شوراي عالي استانها: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1114036 اخبار-رئيس كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1116801 مناسبتها 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1116814 مناسبت ها 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1117067 اخبار-نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1117105 اخبار-رياست شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1127010 مصوبه- واريز مبلغ سيصد ميليون ريال از سوي استانداري به شهرداري 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1127053 مصوبه - افزايش سقف معاملات شهرداي 6 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1133569 مصوبه - گزارش تفريغ بودجه سال 92 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1133583 مصوبه - توافق شهرداري با خانم حناساوها 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1133614 مصوبه - صدور مجوز جهت احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي گيلکي 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1133632 مصوبه - توافق شهرداري با خانم جلالي يکتا 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135220 اخبار-پس از بازديد اعضاي شورا تأکيدشد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135239 اخبار-سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135251 اخبار-معاون کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135267 اخبار-در بازديد از منطقه3 شهري براي حل مشکلات شهرک مينودر مطرح شد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135279 اخبار-شوراي شهر با نگاه به رونق حوزه سرمايه گذاري و گردشگري شهر قزوين تأکيدکرد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135338 اخبار-در جلسه كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور مديران فرهنگي شهرداري تأكيدشد؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135359 اخبار-بر اساس لايحه به تصويب رسيده در شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135372 اخبار-رئيس كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين: 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135408 اخبار-در راستاي حمايت و همراهي صورت گرفت؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora
1135426 اخبار-در ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين با فرماندهي سپاه صاحب الامر(عج) استان؛ 7 سال قبل 7 سال قبل admin shora