لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
621204 عكس- بازديد از انديشه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
621249 عكس تبريز 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
624876 اخبار-ظاهري،رييس شوراي اسلامي شهر قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652240 اخبار_عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
637421 اسماعيل آباد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
637492 مصوبه - پرداخت مبلغ 000/000/000/1 ريال به اداره كل تربيت بدني استان 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652867 اخبار_تصويب آئين نامه داخلي کميسيون ها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652888 اخبار_توسط کميسيون پيگيري و نظارت بر مصوبات شورا محقق گرديد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652905 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652949 اخبار_رئيس کميسيون شوراياري ها؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652977 اخبار_سخنگوي شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
641157 مصوبه - تشكيل دبيرخانه مجمع جهاني شهر اسلامي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
641172 مصوبه - نامگذاري ميادين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652994 اخبار_نايب رئيس شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653010 اخبار_با تصويب اعضاي شورا در دستور کار قرار گرفت؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653038 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري خبر داد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653054 اخبار_پيام تبريک رئيس شورا و شهردار قزوين به استاندار جديد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653070 اخبار_ نام شورا براي يکي از ميادين شهر تصويب شد 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
651377 عكس از فني 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
651411 عكس سياهكالي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653100 اخبار_عضو شوراي اسلامي شهر 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652087 اخبار_در نشست اخير کميسيون شهرسازي تأکيد شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652110 اخبار_در نشست اخير شوراي شهر تصويب شد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652144 اخبار_عضو شوراي شهر تأکيد کرد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652195 اخبار_عضو شوراي شهر مطرح کرد: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652210 اخبار_ اولين مجمع جهاني شهر اسلامي فرصتي براي معرفي قزوين 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652224 اخبار_بسيج يکي از ارزش هاي مهم انقلاب است 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652254 اخبار_رئيس کميسيون فرهنگي و ورزشي ؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652268 اخبار_رئيس کميسيون شهرسازي تأکيد کرد؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652713 اخبار_رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي استان؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
652737 اخبار_موافقت با خريد زمين سمي تريلر 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
653129 اخبار_استاندار قزوين در ديدار با اعضاي شوراي شهر و شهردار قزوين: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
657429 مريم نخستين احمدي 5 سال قبل 8 سال قبل admin shora
657443 شهلا عطايي 5 سال قبل 8 سال قبل admin shora
657457 فاطمه اشدري 5 سال قبل 8 سال قبل admin shora
657471 حسين غياثوند 5 سال قبل 8 سال قبل admin shora
657485 سيد كاظم مجابي 5 سال قبل 8 سال قبل admin shora
657515 حسين صلح جو 5 سال قبل 8 سال قبل admin shora
657643 رضا صديقي 5 سال قبل 8 سال قبل admin shora
657672 علي صادقي نياركي 5 سال قبل 8 سال قبل admin shora
659138 مصوبه - تعرفه استفاده از پاركينگها 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
659198 مصوبه - اجراي قانون مديريت پسماند 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
659221 مصوبه - احداث زمين قولنامه اي متعلق به آقاي رزاز هاشمي در بلوار امام خميني (ره) 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
659989 اخبار_رئيس کميسيون خدمات شهري: 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
660023 اخبار_سخنگوي شوراي شهر؛ 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
662713 مصوبه - اخذ عوارض قطع اشجار و خسارت وارده بر فضاي سبز 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
662738 مصوبه - عوارض ديوار كشي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
665048 عكس- بازديد اعضا 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
668488 مصوبه - قراردد با شركت عمران و مسكن سازان در رابطه با تملك شهيد انصاري شرقي 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora
668503 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي خدابخش دوستي در شهرك مهديه 8 سال قبل 8 سال قبل admin shora