لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
303805 مصوبه - توافق با آقاي غياثوند در بخش 5 بلوار 65 متري ايران 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
303824 مصوبه - توافق با آقاي شقاقي در بلوار ايران بخش 5 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
303840 مصوبه - توافق با آقاي خدابنده لو در بخش 5 بلوار 65 متري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
303865 مصوبه - توافق با آقاي نادري در بخش 5 مبني بر تملك برجهاي مسكوني پونك 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
303879 مصوبه - توافق شهرداري با آقاي اشكوري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
319224 مصوبه- ليست اسامي نخبگان ورزشي در سطح آسيا و جهان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
319240 مصوبه - اساسنامه شركت آتي بهساز كاسپين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
319278 مصوبه - توافق با وراث مرحومه معرف زاده در بخش 3 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
319298 مصوبه - توافق با آقاي نصرتي در بخش 1 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
319315 مصوبه - توافق با آقاي رضي پور در طرح سونا ساحل خيابان 24 متري سونا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
324079 مناسبت محرم 9 سال قبل 9 سال قبل -- orumiye
325086 زمستان 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
325254 عكس- كميسيون بهداشت 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
325341 عكس- صحن شورا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
330633 مصوبه - صدور مجوز احداث بنا در زمين قولنامه اي آقاي خلجي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
330651 مصوبه - توافق با وراث مرحوم شه پرست در بخش 4 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
330665 مصوبه - توافق با آقاي نعلبر در بخش 4 قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
330682 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي رحمانعلي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
330700 مصوبه - توافق با آقاي ملك محمدي در اراضي 17 هكتاري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
343654 مصوبه - مساعدت به هيئت امناي مسجد سجاديه جهت احداث سرويس بهداشتي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
343668 مصوبه - مساعدت به دانشگاه علوم پزشكي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
343697 مصوبه - فروش عكسهاي هوايي طرح تفصيلي و نقشه هوايي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352260 اخبار _ رييس شوراي اسلامي شهر قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352283 اخبار_رييس کميسيون بانوان شورا خبر داد: 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352320 اخبار-رييس كميسيون عمران شورا اعلام کرد 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352812 اخبار_رييس کميسيون ارتباط با مديران شهري 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352834 اخبار_رييس کميسيون سلامت شورا تأکيد کرد: 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352864 اخبار_ در هفتادمين نشست شوراي اسلامي شهر قزوين مورد تأکيد قرار گرفت؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352882 اخبار_در هفتاد و يکمين نشست شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
352903 اخبار_ايجاد تفکر مديريت متحد شهري، ضامن توسعه قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
353937 عكس- انديشه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
364782 مصوبه- توافق با آقايان رعيت و مرداني در ملاصدرا جهت اجراي طرح خيابان بلوار شرق ملاصدرا 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
364838 مصوبه - واگذاري شش دانگ قطعه 74 در فاز3 لوازم خانگي پارس براي انجام امورفرهنگي مذهبي مسجدطاق بهلول 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
364880 مصوبه - احداث بنا در زمين قولنامه اي در آبگيلك متعلق به آقاي عباسي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
365979 اخبار -نايب رييس شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
366012 اخبار_به منظور تدوين سياست هاي بودجه سال 92 شهرداري برگزار شد؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
390679 اخبار_در صحن علني شورا مطرح شد ؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
390611 اخبار_با محوريت توجه به بافت جنوب شهر و محلات آسيب پذير؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388479 عكس- پارك 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
390659 اخبار_اعطاي هداياي نقدي تشويقي براي حفظ قرآن کريم 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388528 عكس- بودجه 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388607 عكس- چوبيندر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388664 مصوبه- اساسنامه خانه رياضيات 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388681 مصوبه - اصلاح برخي از رديفهاي درآمدي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388700 مصوبه - صدور مجوز ديوار كشي و اخذ عوارض مربوطه 8 سال قبل 9 سال قبل admin shora
388716 مصوبه - اصلاح برخي از رديفهاي درآمدي 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
390635 اخبار-افتتاح فاز 2 بوستان بانوان در دهه فجر 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
395231 اخبار_بيانيه شوراي اسلامي شهر و شهرداري قزوين 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
403403 اخبار_رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora
404086 اخبار_در نشست اخير شوراياران با مجموعه مديريت شهري مطرح شد؛ 9 سال قبل 9 سال قبل admin shora