لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2825432 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي نبي اله حسيني و شرکاء-مصوبه 8- 96/2/9 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2826510 اخبار-فرج اله فصيحي رامندي،رئيس شوراي شهرقزوين درمراسم روزجهاني ماما: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2828855 اخبار-حسين صلح جو، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2830905 اخبار-فاطمه اشدري عضوشوراي شهر قزوين در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2830974 اخبار-حکمت اله داودي،رئيس کميسيون حمل ونقل وترافيک شوراي شهرقزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2830997 اخبار-محمدرضا صديقي،رئيس کميسيون شوراياري هاي شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2834156 اخبار-احد چگيني،سخنگوي شوراي عالي استانها و عضو شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2875180 اخبار-در پيامي منتشرشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2888440 اخبار-فرج اله فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهرقزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2889892 اخبار-در پيامي منتشر شد؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2908087 اخبار-حسين غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهرقزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2909782 اخبار-احدچگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2910220 اخبار-محمد خورشيدي، نايب رئيس شوراي اسلامي شهرقزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2910987 اخبار-صلح جو،رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2914416 اخبار-انتقاد فاطمه اشدري عضو شوراي اسلامي شهر قزوين از مجريان انتخابات؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2914600 اخبار-احد چگيني، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2915061 اخبار-در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2917339 مصوبه-تفريغ بودجه سال 93 شهرداري قزوين و سازمانهاي تابعه مصوبه 10 96/2/30 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2917428 مصوبه- تعرفه اقامت پرسنل شهرداري در زائرسراي مشهد -مصوبه 11-96/2/30 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2917439 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس پارلمان محلي شوراي شهر قزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora