لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2806771 مصوبه- مراسم تجليل از معلمين استان قزوين به مناسبت روز معلم-مصوبه6 -96/1/29 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2809573 اخبار-همزمان با 6 ارديبهشت ماه برگزارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2809614 اخبار-همزمان با 6 ارديبهشت ماه برگزارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2809651 اخبار-همزمان با هفتم ارديبهشت ماه سال جاري؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2809718 اخبار-احدچگيني، سخنگوي شورايعالي استانها و عضوشوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2809787 اخبار-همزمان با 9 ارديبهشت ازسوي اعضاي شوراي شهرصورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2809987 اخبار-همزمان با گراميداشت روز شوراها صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2810054 اخبار-همزمان با گراميداشت 9 ارديبهشت ماه؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2810083 اخبار-محمدرضاصديقي، رئيس کميسيون شوراياري شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2810110 اخبار-حسين صلح جو، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2812293 اخبار-حسين غياثوند،رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2812544 اخبار-مريم نخستين،رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2815112 اخبار-همزمان با 12 ارديبهشت ماه؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2817837 اخبار-فرج ا... فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2817917 اخبار-فاطمه اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2820630 اخبار-سيدکاظم مجابي، رئيس کميسيون عمران شوراي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2820648 اخبار-حسين صلح جو، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2820750 اخبار-محمدرضا صديقي،رئيس کميسيون شوراياري هاي شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2825326 اخبار-حسين غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهرقزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2825369 مصوبه- بهسازي و ساماندهي آسفالت محورهاي ورودي اصلي - شهر قزوين-مصوبه7- 96/2/9 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora