لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2785822 اخبار-احد چگيني،سخنگوي شوراي عالي استان ها و عضو شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2787701 اخبار-شهلا عطايي، رئيس کميسيون بانوان شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2787720 اخبار-محمدرضا صديقي، رئيس کميسيون شوراياري‌هاي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2791748 اخبار-فرج اله فصيحي رامندي، متذکر شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2793093 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2793203 اخبار-فاطمه اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين در نطق پيش از دستور: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2793270 اخبار-علي صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري-مالي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2794348 اخبار-حسين صلح جو، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2794672 اخبار-همزمان با 29 فروردين ماه صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2794691 اخبار-همزمان با 28 فروردين ماه انجام شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2794707 اخبار-محمدرضاصديقي،رئيس کميسيون شوراياري هاي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2794726 اخبار-حسين صلح جو، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2794902 اخبار-حکمت اله داودي، سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2794918 اخبار-احدچگيني، سخنگوي شوراي عالي استانها و عضو شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2794941 اخبار-شهلا عطائي، نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2794985 اخبار-در جلسه عصر امروز؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2795562 اخبار-حسين غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2795596 اخبار-مريم نخستين، رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2795615 اخبار-فرج اله فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2795632 اخبار-به منظور بررسي کارکرد اين مجموعه رخ داد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora