لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2771665 اخبار-احدچگيني، سخنگوي شورايعالي استانها و عضو شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2771877 اخبار-خورشيدي، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2771908 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خواستارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2772001 اخبار-صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري-مالي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2772043 اخبار-حسين غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2778546 اخبار-محمدرضا صديقي، رئيس کميسيون شوراياري هاي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2779150 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2779588 اخبار-حسين غياثوند، رئيس كميسيون شهرسازى شوراى شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785560 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي زاهدي فر- مصوبه 716 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785577 مصوبه- توافق شهرداري با بانک شهر-مصوبه 720 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785597 مصوبه- توافق شهرداري با ادره کل اطلاعات -مصوبه 721 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785644 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان پاکدامن و مهرورز و خانم پاکدامن-مصوبه 731 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785658 مصوبه- توافق شهرداري با شرکت سازندگي انصار-مصوبه733 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785675 مصوبه- مساعدت به هيئت کشتي استان-مصوبه 734 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785691 مصوبه- توافق شهرداري با اداره گاز استان 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785718 مصوبه- توافق شهرداري با مالکين قطعه 62 ملاصدرا- مصوبه 1-96/1/19 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785736 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قاضي-مصوبه 2- 96/1/19 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785767 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي شعباني- مصوبه 3-96/1/19 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785780 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي ملکي-مصوبه4-96/1/19 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2785798 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون فرهنگي-ورزشي شوراي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora