لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2659379 اخبار-صديقي، رئيس کميسيون شوراياري هاي شوراي شهرقزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2660903 اخبار-سيدکاظم مجابي، رئيس کميسيون عمران شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2662302 اخبار-شهلا عطايي، نايب رئيس کمسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2682809 اخبار-صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري-مالي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2683333 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2683806 اخبار-غياثوند، عضو هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2684261 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2704802 اخبار-نخستين،رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي شوراي شهرتأکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2705240 اخبار-داودي،رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2706084 اخبار-صديقي،رييس کميسيون شوراياري شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2706464 اخبار-فرج اله فصيحي رامندي، رئيس شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2755320 اخبار-حسين غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2763877 مصوبه- تمديد قرارداد کارگزاران شرکت عمران و مسکن سازان- مصوبه 704 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2763905 مصوبه- مساعدت به کاروانهاي راهيان نور- مصوبه 705 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2763928 حديث 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2764035 مصوبه- دريافت هزينه سرانه اتباع افاغنه -مصوبه 709 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2764074 مصوبه- وصول عوارض خودرو به دفتاتر خدمات ارتباطي-مصوبه710 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2764089 مصوبه- توافق شهرداري در بخش 5 قزوين - مصوبه 711 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2764103 مصوبه- توافق شهرداري با مرحوم بنازاده -مصوبه 713 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2764140 مصوبه- فروش سه قطعه زمين از زمين هاي جنب اتوبوسراني- مصوبه 715 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora