لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2568500 اخبار-باحضور اشدري، عضو شوراي شهر قزوين صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2568638 اخبار-ضمن آرزوي موفقيت و توفيق روز افزون براي تمامي شهروندان اعلام شد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2576126 اخبار-عطايي، نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2576631 اخبار-غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2578389 اخبار-داودي، عضو کميسيون فرهنگي-ورزشي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634232 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي فرزاد اميدواري - 95/12/17 -مصوبه 255 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634331 مصوبه- افتتاح حساب در مناطق سه گانه و مديريت پسماند- 95/12/17 -مصوبه 256 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634474 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي بيژن طاهرخاني 95/12/21-مصوبه257 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634619 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي عبادپور و شرکاء-95/12/21-مصوبه258 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634677 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي رضي پور- 95/12/21- مصوبه 259 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634724 مصوبه- واگذاري زمين پارک شهداء به سپاه-95/12/21 -مصوبه261 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634761 مصوبه- مساعدت به برگزاري اردوهاي راهيان نور- 95/12/21-مصوبه 262 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634840 مصوبه- تعرفه قبور و ملحقات خدمات سال 96 سازمان آرامستانها 95/12/24-مصوبه265 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634906 مصوبه- بهاي خدمات نصب تابلوهاي راهنمايي- 95/12/24-مصوبه266 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634948 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي قاسمي95/12/824 -مصوبه 269 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2634993 مصوبه- توافق شهرداري با شرکت آتيه-95/12/24-مصوبه270 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2635047 مصوبه- هديه خوشحسابي شهرداري به موديان شهرداري 95/12/24-مصوبه 271 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2637942 اخبار-غياثوند، عضو هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2657562 اخبار-فاطمه اشدري، عضو شوراي اسلامي شهرقزوين تاکيدکرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2658488 اخبار-صلح جو، رييس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora