لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2545206 مصوبه-توافق شهرداري با آقاي ذوالفقاري نژاد- مصوبه 672 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545226 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي برزگر ترابي-مصوبه673 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545266 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي سلمان ترکه و خانم جاني -مصوبه 674 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545290 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي محمدي بابايي- مصوبه 675 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545314 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي حاجي نصيري و شرکاء-مصوبه 677 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545349 مصوبه- توافق شهرداري با آقاي سليمي-مصوبه 678 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545374 اخبار-رئيس کميسيون اداري-مالي شوراي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545386 مصوبه- توافق شهرداري با آقايان حکيمي مهدي آبادي و شيخي و شرکاء-مصوبه 679 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545400 مصوبه- واگذاري غرفه هاي متعلق به سازمان ميادين-مصوبه682 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545816 اخبار-براساس انتخاباتي که برگزارشد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2545924 اخبار-مجابي،نايب رئيس کميسيون سلامت وخدمات شهري شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2546285 اخبار-احدچگيني، رئيس کميسيون املاک و توافقات شوراي شهر قزوين تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2551753 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون فرهنگي_ورزشي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2551850 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2551997 اخبار-اشدري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2568110 اخبار-خورشيدي، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2568144 اخبار-احدچگيني دبيرکميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2568300 اخبار-اشدري، نماينده شوراي اسلامي شهر قزوين در کارگروه ايثار و شهادت: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2568443 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين تأکيدکرد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2568470 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون فرهنگي-ورزشي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora